Splošni pogoji poslovanja

1. Namen

Namen Splošnih pogojev za dostop in uporabo spletnih vsebin in članstva za dostop do izbranih spletnih vsebin (v nadaljevanju Splošni pogoji za spletne vsebine) je opredeliti pojme ter razmerja med ponudnikom in uporabnikom (ponudnik in uporabnik podrobneje opredeljena v naslednjih dveh točkah: Splošno o ponudniku, Opredelitev bistvenih pojmov).

2. Splošno o ponudniku

Podatki o ponudniku (v nadaljevanju ponudnik)
Naziv: Samopostrežna.com, Miha Srebrnjak s.p.
Naslov: Dolenji Suhadol 43, 8321 Brusnice
Matična številka: 8468044000
Davčna številka: 39337634
spletna stran: www.portal100.si
Telefon: +386 41 210 909
Email: info@portal100.si

Ponudnik je lastnik in izdajatelj spletnih vsebin, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v okviru članstva, in sicer preko ponudnikove spletne strani. Prav tako je ponudnik lastnik spletne strani www.portal100.si in izvajalec njenih spletnih vsebin, za katere ima urejene potrebne avtorske pravice / ali partnerske pogodbe.

3. Opredelitev bistvenih pojmov

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obiskuje/naroča/kupuje/dostopa do spletnih vsebin na spletni strani ponudnika.

Uporabnik plačljivih vsebin je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo spletnih vsebin ponudnika strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani www.portal100.si in/ali kupi dostop do spletnih vsebin. Kjer je to od njega zahtevano, mora pred dostopom do plačljivih vsebin soglašati s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine.

Uporabnik neplačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletno stran ponudnika. Po želji se lahko na posamezne neplačljive vsebine, ki so na voljo preko e-pošte ponudnika, prijavi, kar opravi z registracijo in s soglašanjem s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine.

Plačljiva vsebina je vsaka vsebina, ki je na spletni strani ponudnika ponujena za plačilo. Nakup plačljivih vsebin uporabniku prinaša časovno omejen dostop.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo spletne storitve ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine in drugimi navodili ponudnika.

Posamezne spletne vsebine ponujajo različne možnosti sodelovanja ter vsebine, produkte, storitve za uporabnike: naročniške akcije, prodajne akcije, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne vsebine. Pravila le-teh niso predmet teh Splošnih pogojev za spletne vsebine in so navedena sproti, ob posamezni vsebini.

Prodajna cena: Ob posamezni plačljivi spletni vsebini ponudnika so navedene cene v evrih (EUR) in veljajo kot prodajne cene brez vključenega DDV.

Član je uporabnik, ki se naroči na ponudnikovo spletno vsebino in dostopa do nje na podlagi članstva, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine, in pod cenami, objavljenimi na spletni strani ponudnika (www.portal100.si). Če član obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za članarino/potrdila, temveč račune za članarino/potrdila njemu dostopnih spletnih vsebin prejema in plačuje plačnik.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki kupi in/ali naroči eno ali več plačljivih vsebin ponudnika in soglaša s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine. Račune/potrdila z zaračunanim članstvom/kupnino prejme, kot je opredeljeno ob sklenjenem članstvu/nakupu. V primeru člana, če le-ta ne dostopa do spletne edicije, ampak le plačuje račune za uporabnika naročene spletne edicije, se šteje, da je plačnik.

Prodajni kanali: Uporabnik lahko plačljive vsebine ponudnika kupi ali se nanje naroči prek različnih prodajnih kanalov, ki so opredeljeni v 7. točki Splošnih pogojev za spletne vsebine (Nakup, članstvo).

4. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletni strani ponudnika, so last družbe Samopostrežna.com, Miha Srebrnjak s.p., razen če to ni posebej navedeno. Vse spletne vsebine ponudnika so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95, s sprem.) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja družbe Samopostrežna.com, Miha Srebrnjak s.p..

5. Dostop in uporaba

Spletna stran ponudnika je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani www.portal100.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do svoje spletne strani.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih za nakup dostopa na spletni strani ponudnika. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi spletne strani bo ponudnik vsebin sproti objavljal in posodabljal na spletni strani www.portal100.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 17. členu teh Splošnih pogojev za spletne vsebine, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin na svoji spletni strani na posamezno geslo.

Za uporabo plačljivih spletnih vsebin ponudnika ni starostnih omejitev.

6. Splošna priporočila uporabnikom

Uporabnik se zaveže, da bo skrbno varoval svoje geslo (velja za tiste uporabnike, ki ga imajo iz naslova potrebne registracije) in ga ne bo izdal drugim osebam. Če ponudnik zazna kršitev, uporabnika najprej opozori z elektronskim sporočilom, če se kršitve nadaljujejo, lahko predčasno onemogoči dostop brez vračila plačila.

Uporabnik vsebine uporablja v skladu z navodili in priporočili ponudnika in z navodili ponudnika poti.

Uporabnik naj se zaveda, da so kljub skrbi in nadzoru storitev mogoče zlorabe.

7. Nakup članstva

Uporabnik plačljivih vsebin se na posamezne plačljive vsebine na spletni strani ponudnika lahko naroči za časovno omejeni dostop preko obrazca na spletni strani (pogoj za nakup je registracija).

Za nakup članstva so običajno potrebni naslednji podatki:
• izbrano plačljivo članstvo, katero uporabnik kupuje/naroča in s tem tudi do nje dostopa,
• ime, priimek (oz., v primeru pravne osebe, naziv družbe), naslov in kontakt člana/kupca,
• naslov oz. naziv prejemnika vsebine (v kolikor je le-ta drugačen ali v primerih, ko je prijavljeni član le plačnik in podarja vsebino tretji osebi),
• soglasje s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine/edicije.

Uporabnik do plačljivih vsebin dostopa po plačilu obveznosti (Podrobneje v točki Plačevanje) in v skladu z navodili za dostopanje do plačljivih vsebin (registracija, kot je zahtevana).

8. Cena

Cena posameznega članstva se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika ponudnika, ki je naveden v splošnih pogojih poslovanja in na spletni strani za nakup.

Cenik članstva je sledeč:
-2 dnevno članstvo za 2,00 €
-1 mesečno članstvo za 5,00 €
-12 mesečno članstvo za 30,00 €

Ponudnik ima pravico spremeniti cene in pogoje članstva, pri čemer se cene spreminjajo skladno z določili teh Splošnih pogojev za spletne vsebine, s katerimi uporabnik izrecno in vnaprej soglaša.

Članstvo se ne obnavlja samodejno. To pomeni, da je potrebno po izteku članstva ročno aktivirati / podaljšati članstvo.

9. Plačevanje

Plačevanje članstva je omogočeno s plačilnimi sredstvi PayPal in Stripe (kreditna / plačilna kartica). Članstvo se ne obnavlja samodejno. Po izteku članstva, morate le-tega ponovno ročno aktivirati / podaljšati.

10. Podatki o uporabniku

Uporabo spletnih vsebin ponudnika urejajo pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UR. l. RS št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS št. 61/2006 s spremembami in dopolnitvami) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Za uporabo določenih storitev na spletnih straneh ponudnika vsebin mora uporabnik ali član opraviti registracijo, pri kateri bo moral posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

Registracijo lahko uporabnik ali naročnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Registrirani uporabnik ali član dovoljuje ponudniku vsebin, da posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje v skladu z veljavno uredbo oz. izključno za uresničevanje obveznosti iz naslova članskih/pogodbenih razmerij in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom ali članom.

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov in/ali članov na njegove spletne vsebine pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
– vodenje baze registriranih uporabnikov/članov;
– administracije spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih
vprašanj…);
– statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto);
– obveščanje o vsebinah, novostih, ponudbi, akcijah in drugih podobnih vsebinah ponudnika in/ali njegovih poslovnih partnerjev po e-pošti.

Ponudnik bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil.

Naročila in osebni podatki uporabnikov, oddani na spletnem mestu ponudnika, se hranijo pri ponudniku zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti in obveznosti za posamične plačljive vsebine, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci ponudnika in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati njegove osebne podatke za reklamiranje, trženje in anketiranje. Izdajatelj je v tem primeru dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov. Svojo zahtevo po preklicu lahko uporabnik izvede tako, da jo posreduje na info@portal100.si. S pismom na elektronski naslov ponudnika lahko naročnik prav tako ureja vse svoje pravice, ki so opredeljene v Splošni uredbi o varovanju osebnih podatkov (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor).

11. Odstop od pogodbe

Sklenjeno članstvo (v nadaljevanju in v naslovu tega člena pogodba).

Član/plačnik ima pravico, da v 14 dneh od prvega dostopa do tistih vsebin, ki jih plača na osnovi sklenjenega članstva, brez navedbe vzroka ponudnika obvesti, da odstopa od pogodbe in od ponudnika zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član/plačnik o svoji odločitvi obvestiti ponudnika z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, in sicer po elektronski pošti (info@portal100.si).

Če član/plačnik odstopi od pogodbe pravočasno, tj. v roku 14 dni od prvega dostopa naročene spletne vsebine, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije.

12. Preklic in prekinitev članstva

Preklic in s tem prenehanje članstva do ponudnikovih spletnih vsebin mora biti podan v pisni obliki, po elektronski pošti (info@portal100.si)

.

Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za člane, ponudnik člana in/ali plačnika ob odpovedi zaprosi in bo hvaležen za morebitno navedbo razloga odpovedi. Odpovedi začnejo veljati z datumom prejetja odpovedi. Ponudnik lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje članstva, v kolikor odpoved vrši v imenu člana/plačnika druga oseba.

Če želi član/plačnik, ki je plačal članstvo vnaprej, članstvo prekiniti pred potekom obdobja, za katerega je že plačano članstvo, se mu članstvo za vsebine, do katerih je dostopal do preklica, obračuna po rednih pogojih za članstvo. Morebitno nastalo razliko pa je član/plačnik dolžan doplačati oz. se mu le-ta vrne na transakcijski račun, ki ga pisno sporoči ponudniku.

13. Reklamacije, reševanje sporov

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij uporabnikom zagotovil odpravljanje vzrokov za reklamacijo. Če pri tem ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, bo reklamacijo posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

14. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik spletnih vsebin ponudnika se mora zavedati, da:
• Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso popolnoma zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik ne prevzema odgovornosti;
• Ponudnik in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
• Uporabnik za uporabo potrebuje primeren računalnik/tablico/pametni telefon;
• Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
• Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh www.portal100.si, katere avtorji so uporabniki spletnih vsebin;
• Ponudnik si pridržuje pravico neobjave vsebinsko neprimernih sporočil in/ali komentarjev na vse objavljene vsebine.

15. Uporabnik se zaveže, da

• storitev ne bo izrabljal v nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
• ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
• ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
• ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletnih strani ponudnika vsebin in še posebej njenih plačljivih vsebin,
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

16. Kršenje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te Splošne pogoje za spletne vsebine ali delujejo v nasprotju z njimi, za časovno obdobje treh (3) dni onemogoči dostop do plačljivih in neplačljivih spletnih vsebin, tudi če so storitev plačali.

Ponudnik si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz hude malomarnosti kršijo te Splošne pogoje za spletne vsebine, delujejo v nasprotju z njimi oz. posredujejo svoje geslo in/ali uporabniško ime tretjim osebam.

.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku, ponudniku poti ali tretjim osebam kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Uporabnik je seznanjen z dejstvom in se strinja, da ponudnik na utemeljeno zahtevo državnega organa temu posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku na naslov info@portal100.si.

17. Meritve MOSS in piškotki

Spletna stran ponudnika uporabljajo informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletne strani ponudnika, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Na spletni strani ponudnika uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Če je uporabnik soglasje za piškotke dal, pa si je kasneje premislil, bo moral ponastaviti svojo odločitev tako, da bo piškotke izbrisal. Po izbrisu bo ponovno dobil obvestilo, ali želi piškotke.

18. Spremembe in končne določbe

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za spletne vsebine veljajo kot sestavni del razmerja med uporabniki in ponudnikom. Objavljeni so na spletni strani ponudnika. Ponudnik lahko spreminja Splošne pogoje in cenovno ponudbo, tako za obstoječe kot nove člane, skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo, z objavo na spletni strani.

Ponudnik lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Dolenji Suhadol, 6.1.2022