Kot se je v preteklosti že pisalo na spletni strani Portal100.si, je v pripravi Zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerega bomo – ko bo sprejet – vključeni tudi slepi in slabovidni. Veliko slepih in slabovidnih meni, da bo ta zakon po trenutnem predlogu prinesel več slabega kot dobrega. Največja skrb je izguba dodatka za pomoč in postrežbo (DPP), saj se bo s sprejetjem zakona ZDO le-ta ukinil.

Bela palica
(Slika je simbolična)

Kaj se bo dejansko zgodilo, če bo ZDO sprejet, sem želel preveriti tudi sam, zato sem na Ministrstvo za zdravje naslovil nekaj vprašanj. Vprašanja sem postavil na podlagi tega, kar ste me slepi in slabovidni največ spraševali oziroma sem izhajal iz tega, o čemer smo se/se še največ pogovarjamo. Spodaj posredujem njihove odgovore oziroma pojasnila.

1. Kdaj bo predlog ZDO v obravnavi?

Ministrstvo za zdravje ne razpolaga s podatkom, kdaj bo Predlog ZDO v obravnavi v Državnem zboru. V terminskem programu Državnega zbora za oktober in november 2021 obravnava predloga ZDO še ni predvidena.

2. Trenutno smo slepi in slabovidni upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo, kot pa je zapisano na spletni strani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (kjer je bila objavljena peticija za zbiranje podpisov), se slepim in slabovidnim po trenutnem predlogu ta dodatek ukinja (153. člen). Ali to drži? Ali se bo dodatek za pomoč in postrežbo nadomestil s kakšnim drugim dodatkom? (kot je razvidno iz predloga, naj bi bili upravičeni do denarnega prejemka)

Predlog ZDO predvideva, da se vse obstoječe pravice oziroma storitve in tudi sredstva za ta namen, ki se že danes zagotavljajo v okviru dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO), prenesejo v bodoči sistem DO, torej tudi sredstva, ki se v okviru obstoječih pravic s področja DO namenjajo za dodatek za pomoč in postrežbo, denarni prejemek (v nadaljnjem besedilu: DP) pa se predlaga da dalje ostane možnost načina koriščenja pravice do DO tudi v bodoči enotni ureditvi področja DO.

3. Kakšen bo ta denarni prejemek za slepe in slabovidne (prosim za natančen znesek, če je že znano iz predloga)?

Predlog ZDO predvideva naslednje vrednosti DP (vrednost pravice je zagotovljena na mesečni ravni):

Pravica – denarni prejemek

Število enot v 1. kategoriji DOŠtevilo enot v 2. kategoriji DOŠtevilo enot v 3. kategoriji DOŠtevilo enot v 4. kategoriji DOŠtevilo enot v 5. kategoriji DO  
89179268357491

Poleg navedenega bi osebi, ki bi se pravico do DO odločila koristiti v obliki DP, pripadala tudi pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti (gre za pravico, do katere bodo v obsegu pripadajoče kategorije upravičeni vsi upravičenci do DO, torej ne glede na to, za katero pravico DO se bodo odločili glede na način opravljanja le-te), tistim, ki bodo živeli na svojem domu, pa tudi pravica do sofinanciranja e-oskrbe. Predlog ZDO predvideva naslednje vrednosti pravice do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti (vrednost pravice je zagotovljena na letni ravni):

Pravica –  Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti

Število enot v 1. kategoriji DOŠtevilo enot v 2. kategoriji DOŠtevilo enot v 3. kategoriji DOŠtevilo enot v 4. kategoriji DOŠtevilo enot v 5. kategoriji DO  
3486961.392870696

4. Kako se bo zaračunavala osebna asistenca? V primeru denarnega prejemka, bo slep oz. slaboviden prejel manjši znesek?

Pravice iz naslova osebne asistence se izključujejo s pravicami v okviru Predloga ZDO.

5. Ali se bo denarni prejemek upošteval kot socialni transfer?

DP v okviru Predloga ZDO nima statusa socialnega transferja, temveč je pravica, ki izhaja iz zavarovanja za DO.

6. Kaj bo potrebno narediti, če bo omenjen zakon sprejet, bomo slepi in slabovidni samodejno “padli” v ta zakon, ali bo potrebno za denarni prejemek / osebno asistenco zaprositi ponovno?

Predlog ZDO predvideva, da bodo obstoječi uporabniki pravic iz naslova DO ocenjeni v skladu z novo ocenjevalno lestvico za DO. Osebe, ki bodo na dan uveljavitve ZDO upravičene do dodatka za pomoč in postrežbo, bodo te pravice obdržale do izdaje novih odločb o odobritvi pravic iz DO.

Deli članek